תנאי השימוש באתר פאפייר

 

פאפייר בע"מ (להלן: "החברה") היא הבעלים של אתר "PAPIER" אשר בכתובת: papier.co.il (להלן: "האתר") אשר מציג את מוצרי החברה ומעמידם למכירה למשתמשים באתר (להלן: "המוצרים").

בכל שאלה או הבהרה או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות לקוחות בטלפון: 03-6964583 או בדואר אלקטרוני: info@papier.co.il.

 

כללי

1.         תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש על ידך באתר וכן על כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא את תקנון האתר בעיון רב.

2.         גלישה באתר או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

3.         החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת.

4.         מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי דין ואינם כוללים דמי משלוח.

5.         תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה כלל. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להציג תמונות מדויקות ככל האפשר.

6.         החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים המופיעים באתר, ויובהר ויודגש, כי החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכי החברה לא תישא באחריות כלשהיא הנובעת מאלה או קשורה לאלה.

7.         רישומי המחשב של החברה בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונותן של פעולות המשתמשים באתר.

8.         בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

9.         כותרות הפרקים הינם לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לפרשנות התקנון.

10.     החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר או מאי תקינותו או נזק למחשבך או מידע המאוחסן במחשבך או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי לבין אם הנזק אינו צפוי והנך מצהיר בזאת כי הנך אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר או בשירותים. 

11.     שימוש באתר מהווה הסכמה להיות קשור ולפעול ע"פ התנאים המפורטים בתקנון זה. במידה וקראת תנאים אלו ואינך מסכים להם אנא הפסק מיד כל שימוש באתר. 

12.     משתמש באתר מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו האישית וסיכונו הבלעדי. החברה, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או נטול טעויות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע שיספקו באמצעות האתר.

13.     החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלים את תהליך ההזמנה. יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב לפי המחירים המעודכנים.

14.     החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

15.     למען הסר ספק יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין האמור באתר, יחולו הוראות תקנון זה.

16.     יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

 

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות באתר

17.     רכישת מוצרים תתבצע על ידך באמצעות מילוי טופס ההזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.

18.     החברה מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטיך, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

19.     על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, עליך להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יסופקו במועד או יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בשל פרטים מוטעים, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, מומלץ להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

20.     התשלום באתר מבוצע באמצעות שירות PAYPAL. לחילופין, הנך רשאי ליצור קשר עם שרות הלקוחות של החברה בטלפון: 03-6964583 ולשלם באמצעות כרטיס אשראי.

21.     עם ביצוע ההזמנה על ידך, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח אליך הודעה בדבר אישור העסקה.

22.     יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזנת בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות הפעולה.

23.     במידה והעסקה לא תאושר ע"י חברת האשראי, תקבל הודעה מתאימה על כך ותתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.

24.     אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי של החברה במועד האספקה המבוקש או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולא תהיה לך כל טענה או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לך או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהחברה תשיב לך כל סכום ששילמת במידה ואכן שילמת או תבטל את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח אליך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא החברה רשאית להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעת החברה יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה ולא תהיה מעוניין במוצר החלופי, תבטל החברה את העסקה ולא תהא לך טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידך לחברה.

25.     הנך רשאי לבצע רכישות באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

(1)     הנך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

(2)     הנך בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

26.      יובהר כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר את הזמנתך מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:

(1)     אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.

(2)      אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה.

(3)     אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כל מדינה אחרת או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

(4)     אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

(5)     אם ישנו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עימה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

(6)     אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

27.     לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.

28.     אם יתברר שכרטיס האשראי שלך אינו תקף או שחברת כרטיסי האשראי (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) איננה מכבדת את העסקה או אינה מכבדת את החיוב או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, החברה תיצור עמך קשר באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

29.     האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולתקנותיו (להלן: "החוק").

30.     בידך לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

(1)     ביטול העסקה לפני שליחת המוצר אליך יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו לך הכספים ששילמת בגין העסקה כולל דמי המשלוח. יש להדגיש, כי זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.

(2)      במקרה של ביטול עסקה והחזרת המוצר(ים) שנרכשו לחברה יינתן זיכוי כספי מלא לאחר קבלת המוצרים בחברה (בניכוי עלות משלוח).

31.     הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש או פגם או נזק – ועם החשבונית והתווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי החברה תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, חשוב להדגיש, כי ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית - תוך 7 ימים מיום קבלתו.

32.     כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי (במקרה של תשלום בכרטיס אשראי באמצעות החברה) או בהתאם לנהלי PAYPAL (במקרה של תשלום באמצעות PAYPAL).

33.     מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים, ניתנים להחזרה תוך יומיים מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן וללא אפשרות להחזר כספי, אלא רק החלפה למוצר אחר או קבלת זיכוי לרכישה באתר.

34.     לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

35.     עבור מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק ממכירה או מבצע והלקוח הביע עניין להחזירם – תקבל אפשרות להחליפם במוצר אחר או זיכוי לשימוש באתר (קרדיט) - שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששילם.

36.     אופן החזרת המוצרים - אתה תשלח את המוצר חזרה לכתובת: שד' דוד המלך 1, תל-אביב ותישא בעלות המשלוח.

 

אספקה ומשלוחים

37.    אספקת המוצרים לרוכשים בישראל ובחו"ל (בכפוף להשלמת תהליך הרכישה כפי שפורט לעיל) מבוצעת באמצעות דואר רשום (דואר ישראל), בתוך 21 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה (דהיינו - ממועד אישור העסקה ע"י חברת האשראי בעסקה טלפונית או ממועד אישורPAYPAL  על התשלום) ליעד המבוקש. מובהר, כי ככל וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי דואר ישראל, לא תהא לך כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.

38.     החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך 5 ימי עסקים.

39.     האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים ולמדינות בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל. החברה רשאית - אך אינה מתחייבת - לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. אם הזמנה המיועדת לאזור כאמור התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה החברה חייבת לספקה.

40.     מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

41.     מובהר, כי ימי עסקים - אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וחול המועד.

 

אחריות

42.     החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לגולש או למזמין או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה או הרכישה הספציפית.

43.     היה ונפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה או מי מטעמה.

44.     תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

45.     בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר שנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר או נזק תוצאתי.

46.     החברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש שיעשה על ידך במוצר שנרכש, שלא בהתאם להוראות היצרן או החברה.

47.     החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים או כל תקלה אחרת.

48.     החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הנך סבור כי המוצרים שרכשת באמצעות האתר או השירותים הניתנים בו לוקים בפגם כלשהו, הנך מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-6964583 והחברה תעשה את מירב המאמצים לטפל בפנייה.

 

זכויות יוצרים

49.     כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

50.     אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

51.     אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים באתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

52.     אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

53.     השם "PAPIER" ו"פאפייר" וכן שם המתחם של האתר(domain name) , סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה, ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

54.     סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) המפורסמים על ידי החברה באתר הינם רכושה של החברה ואין להשתמש בהם ללא הסכמתה.

55.     כל התוכן המילולי, אייקונים(ICONS), כל מידע או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה.

56.     אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, או לכל מטרה אחרת.

57.     אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

58.     אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.

59.     אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

מדיניות פרטיות

60.     כדי לרכוש מוצר, הנך מתבקש לספק מידע לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

61.     מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה או ההרשמה לאתר נעשית עפ"י רצונך ובהסכמתך. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתך למסירתם.

62.     מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק לך את המוצרים או השירותים.

63.     החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך או למי מטעמך אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

64.     התשלום באתר מבוצע באמצעות שירות PAYPAL העומדת בתקנים קפדניים ולפי תקן   PCI. לחילופין, הנך רשאי ליצור קשר עם שרות הלקוחות של החברה בטלפון: 03-6964583 ולשלם באמצעות כרטיס אשראי. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

65.     החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחות. החברה תהא רשאית לשלוח אליך, באמצעות חשבונך באתר או באמצעות דואר אלקטרוני, עדכונים, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדבר בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, אלא אם תודיע בכתב כי אינך מעוניין בכך.

66.     החברה עושה מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל החברה או אצל מי מספקיה.

67.     החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.